AVANÇOS TREBALLS SETMANA 01/04/19 A 05/04/19

Els treballs més significatius d’aquesta setmana han estat:

Moviment de terres

  • Excavació i terraplenat de l’eix 1.

  • Extradossat del mur 01.

Estructures i drenatges

  • Segueixen els treballs d’encofrat i formigonat dels fonaments de les aletes de les obres de drenatge.

  • Formigó de neteja per a la col·locació dels marcs i els tubs de les obres de drenatge.

  • Continuen els treballs d’emmacat de pedra del Torrent de Ses Vinyes.

  • Finalització de l’armat de l’alçat del mur del Carrer Tucán.

  •  Encofrat, formigonat i desencofrat dels alçats del mur esquerre del carrer Tucán.

Reposició de serveis

  • Hormigonado de la torre de media tensión en la zona de Can Clavos.

  • Formigonat de la torre de mitja tensió a la zona de Can Claus.

  • Execució de fonamentació nou Centre de Transformació costat de eix 52.

 

Leave A Reply

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *