AVANCES TRABAJOS SEMANA 04/03 AL 10/03/2019

Aquesta setmana els treballs més destacats són:

Estructures i drenatges

  • Finalització del formigonat de la sabata de l’últim tram del mur 01 i posterior formigonat de la 1r i 2n posada de l’alçat del mur.

  • Excavación de las embocaduras y de las aletas de las obras de drenaje 05 y 06, hormigón de limpieza en las embocaduras y aletas.

  • Excavació de les embocadures i de les aletes de les obres de drenatge 05 i 06, formigó de neteja en les embocadures i aletes.

  • Excavació de l’obra de drenatge E-1.3 aigües amunt del torrent de ses Vinyes.

Senyalització i abalisament

  • Desviament provisional per a la demolició i formigonat d’illots a la zona de Can Claus.

Moviment de terres

  • Excavació en l’eix 1 i formació d’esplanada.

  • Excavació i terraplè del torrent de Ses Vinyes aigües amunt de l’encreuament del col·legi de Jesús.

Leave A Reply

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *