COM S’EXECUTARAN AQUESTES OBRES?

COM S’EXECUTARAN AQUESTES OBRES?

Amb l’objectiu d’afectar el menys possible en la vida quotidiana a la població i a la circulació del trànsit, les obres s’executaran posant al centre de la planificació, el manteniment del trànsit actual de les vies existents. La citada execució es dividirà en els següents quatre blocs:

Amb aquesta planificació s’aconsegueix actuar en les diferents zones mantenint el trànsit en tot moment, treballant fora de les vies actuals i generant els nous vials. Una vegada que aquests nous vials es puguin posar en funcionament, serà quan s’actuï a la carretera actual. Durant la primera fase d’implantació, que durarà uns dos mesos, es realitzaran totes les activitats referents als estudis i actuacions prèvies. Treballs que permetran optimitzar les obres i respectar el patrimoni cultural, així com activitats enfocades a la instal·lació d’instal·lacions i casetes d’obra en l’entorn.

La fase d’implantació constarà dels següents treballs:

 • Presa de dades topogràfiques
 • Campanya arqueològica complementària
 • Identificació de sòls
 • Esbrossada del terreny
 • Instal·lacions auxiliars d’obra

L’execució de la variant de Jesús tendrà un tractament independent de la resta de l’obra, minimitzant les afeccions. Aquest bloc serà dividit al seu torn en 2 fases. D’una banda, la primera fase estarà basada en accions sobre elements exteriors a la carretera, que permetin aclarir i optimitzar el futur traçat; de l’altra, una segona fase en què es realitzaran obres sobre la mateixa carretera, incloent-hi l’asfaltat de la nova via. A continuació es mostra una imatge resum d’aquest bloc:

 • Variant de Jesús: Fase 1 
  • Obres exteriors al carrer existent
   • Demolicions, desmuntatge de tanques i murs
   • Reposició de serveis afectats
   • Marcs de drenatge
   • Canalització 1: Torrent ses Vinyes
  • Nou aparcament de Jesús
 • Variant de Jesús: Fase 2
  • Passarel·la de vianants metàl·lica
  • Pavimentació de voreres
  • asfaltat
  • Instal·lacions d’enllumenat
  • senyalització
  • mobiliari urbà

De manera paral·lela al començament de les obres a la variant de Jesús, donaran començament les actuacions referents al desdoblament Carretera Santa Eulària (C-733) i variant de Ca na Negreta. Com s’ha comentat anteriorment, per disminuir les afeccions al trànsit, aquesta s’executarà en tres fases, de manera que sempre es permeti el trànsit rodat, actuant fora de la carretera existent.

S’efectuarà en 3 fases, una primera fase basada en l’execució de la nova plataforma viària exterior a l’actual, de manera que no sigui necessari el tall del trànsit en cap moment. La segona fase, estarà centrada en les actuacions necessàries per a la posada en funcionament de la nova plataforma, executada en la primera fase, executant una carretera auxiliar que, un cop executada permetrà desviar el trànsit existent de la C-733 actual a la nova plataforma . Finalment, en la tercera fase, un cop posada en marxa la carretera auxiliar, consistirà en la demolició i condicionament de la C-733 actual.

 • Carretera C-733: FASE 1
  • Demolició, desmuntatge de tanques i murs
  • Reposició de serveis urbans (aigua potable, clavegueram, xarxes elèctriques, etc.)
  • Estructures de drenatge
  • Passos de vianants a diferent nivell
  • Canalització 2: Torrent Ca n’Eloi
  • Pas inferior per a bicicletes a Ca na negreta

En cap moment hi haurà afeccions directes sobre la circulació, tots dos sentits de circulació

 • Carretera C-733: FASE 2
  • Demolició i condicionament de la C-733 que hi ha entre enllaç de Jesús i glorieta el·líptica.
  • Execució carretera auxiliar per desviament en fase 3 en glorieta el·líptica
  • Demolició i condicionament de l’encreuament calçada principal amb C-733 entre Ca Na Negreta i Can Claus Carretera C-733:

 • Carretera C-733: FASE 3
  • Demolició i condicionament de la C-733 que hi ha entre enllaç de Jesús i glorieta el·líptica.
  • Demolició i condicionament de la C-733 que hi ha entre la glorieta el·líptica i Ca Na Negreta.
  • Demolició i condicionament de la C-733 existent i via de servei entre Ca Na Negreta i Can Claus.

Per acabar, l’últim bloc previst és el de la realització dels diferents acabaments, necessaris per assegurar el perfecte estat de finalització. Durant aquestes actuacions també es durà a terme el desmuntatge de totes les instal·lacions auxiliars instal·lades en obra.

 • Acabament d’obres
  • Jardineria i restauració paisatgística
  • Darrera capa d’asfalt
  • d’asfalt Senyalització viària i abalisament definitiu
  • Instal·lació d’enllumenat a glorietes
  • mobiliari urbà
  • Neteja d’obres
  • Desmuntatge d’instal·lacions auxiliars d’obra