QUINES OBRES S’EXECUTARAN?

QUINES OBRES S’EXECUTARAN?

Les obres que es porten a terme en aquest projecte, tenen com a objectiu la millora de la fluïdesa i la seguretat d’una de les principals vies de circulació d’Eivissa, la carretera de Santa Eulària (C-733).

Aquestes obres van començar el dia 3 de maig de 2018, amb la signatura de l’acta de replanteig i tindran una durada de 18 mesos on es duran a terme les següents actuacions:

 • Desdoblament de la carretera de Santa Eulària (C-733), des de l’enllaç de Jesús fins a Can Claus, amb una longitud total de 3,6 km.
 • Variant al nucli de Jesús, amb una longitud aproximada d’1,6 km, des de la cruïlla de les escoles fins a l’actual C-733.

¿DÓNDE SE VAN A REALIZAR?

 • Carretera de Santa Eulària (C-733), des de l’enllaç de Jesús

 • Variant al nucli de Jesús,

Els nuclis de població afectats per aquestes obres de millora seran els següents:

 • La nostra Senyora de Jesús
 • Ca na Negreta.
 • Can Claus.

PER QUÈ S’EXECUTARAN?

Aquesta actuació és una reivindicació històrica, que sorgeix a causa de l’escassa capacitat circulatòria de les vies en referència als elevats nivells de trànsit, que actualment entorpeixen la correcta circulació vehicular i redueixen les condicions de seguretat en aquests trams.

QUINS AVANTATGES SUPOSEN PER AL CIUTADÀ AQUESTES OBRES?

Les obres que es realitzaran suposen per a la ciutadania els següents avantatges:

 • Una millora potencial en la circulació del trànsit, reduint els temps de trànsit dels vehicles en aquestes vies.
 • Augment de la seguretat del trànsit i dels residents, disminuint els girs al traçat de les infraestructures viàries i millorant les incorporacions de les propietats confrontants.
 • Disminució significativa de la contaminació atmosfèrica, en reduir les grans aglomeracions de trànsit.

QUINES ACTUACIONS ES REALITZARAN?

Les actuacions més significatives són les següents:

 • Desdoblament de la carretera C-733 amb l’augment de les vies de circulació, passant a tenir dos carrils en cada sentit de circulació, separats per una mitjana, tal com es veu en la imatge.

 • Nou Enllaç i Travessia de Jesús per accedir al nucli urbà.

 • Nova Variant a Ca na Negreta de manera que la seguretat i la fluïdesa de trànsit siguin més eficients.

 • Formació de dues noves rotondes a Ca na Negreta i una a Can Clavos.

 • Execució de carril bici per a ús exclusiu d’esportistes i usuaris que circulin en bicicleta.

 • Obres per a la millora del sistema de drenatge: S’executaran actuacions per al drenatge de les aigües de pluja que puguin ocasionar vessament, on es contemplen petites obres de drenatge transversal format per canonades de formigó armat i marcs de drenatge. El drenatge longitudinal estarà format per l’execució de cunetes drenants, així com baixants, eficaços i col·lectors d’aigües pluvials.

 • Passos de vianants: Per garantir la seguretat dels vianants, es disposaran passos de vianants a diferent nivell:

Passarel·la metàl·lica a la variant de Jesús.

Quatre passos inferiors per al trànsit de vianants, format per marcs tancats de formigó armat, emplaçats a la C-733 i nova variant de Ca na Negreta.

Un pas inferior destinat per a ciclistes, també executat mitjançant marcs tancats de formigó armat, als voltants de la glorieta de Can Clavos.

 • Aparcament variant de Jesús: Reubicació de l’actual zona d’estacionament que quedarà ocupada per la canalització del torrent de ses Vinyes, amb l’execució de 92 noves places d’aparcament, cinc de les quals seran reservades per a minusvàlids. El seu s’ubicarà al costat del Col·legi de Jesús.

 • Il·luminació: S’instal·laran sistemes d’il·luminació en totes les glorietes projectades, així com en la variant de Jesús i la zona d’estacionament projectada.

 • Millores mediambientals: Per afavorir el medi natural, es procedirà a la instal·lació de pantalles vegetals en l’accés de la variant de Ca na Negreta i nucli urbà. També es realitzaran plantacions arbòries i arbustives, així com hidrosembres en diferents punts de les zones del projecte, com en les glorietes i les zones on s’hagin pogut ocasionar pèrdues de la vegetació de la zona.